Ynglingens historie

Y’s Men klubber i Ynglingen

I jubileumsåret 2018 er det tre Y’s Men klubber i Ynglingen. Stavanger Y’s Men klubb er den eldste i Norge og ble stiftet i 1958. I 1982 ble St. Svithun Y’s Men klubb stiftet. Begge disse klubbene hadde bare mannlige medlemmer da de ble stiftet. Da Lassaklubben ble stiftet i 1992 fikk denne både kvinnelige og mannlige medlemmer. Senere fikk også Stavangerklubben både kvinnelige og mannlige medlemmer.

ysmenklubber

Lassa og Stavanger Y’s Men’s klubber har ansvar for Ynglingens loppemarked

Skrevet av Kjell A. Jensen

Slik begynte det.

Da Odd Anderson var sekretær i Kristiansund Ynglingeforening, og senere ble sekretær i Ynglingen i Stavanger, ble han oppmerksom på den voksende Y's Men-bevegelsen ute i verden, særlig i USA og Europa.

Dette inntrykket ble senere forsterket da han besøkte KFUM-foreninger i Sverige i forbindelse med et studieopphold der.

Da Odd Anderson, Odd Ø.Tønnesen og Grete Tønnesen deltok under Verdenskonferansen for KFUM i Paris i 1955, ble Y's Men-bevegelsen presentert  som et nytt arbeidsredskap for KFUM både nasjonalt og internasjonalt.

På denne tiden var der et driftig og vel organisert voksenarbeid blant kvinner i Ynglingen mens tilbudene til menn ikke var tilsvarende. Tradisjonelt mannsarbeid, slik dette ble drevet i mange menigheter, slo ikke an i Ynglingeforeningen.

Mange tidligere og aktive medlemmer fant ikke sin plass i foreningen.

Odd Anderson og Odd Ø. Tønnesen undret seg på om kanskje en Y's Men-klubb kunne være et godt arbeidsredskap for Ynglingens voksne menn.

De mente at klubb-ideen burde være interessant og spennende fordi den forpliktet medlemmene på aktiv tjeneste. Y's Men-medlemmer kunne ikke komme og gå som i en annen forening med åpent medlemsskap.

De to Odd'ene kunne tenke seg at mange voksne Ynglinger gjerne kunne ha lyst til å delta i aktiv tjeneste for KFUM. De kjente til at mange var takknemlige for hva de selv hadde fått av varige verdier gjennom speiderarbeid og sivilt gutte- og ungdomsarbeid i Ynglingen.

Mange ble begeistret for Y’s Men ideen mens andre var skeptiske og redde for at en Y's Men's klubb skulle skade Ynglingens øvrige arbeid.

Utover høsten 1957 kom forberedelsene med å starte en Y's Men's klubb i Ynglingen i gang. Og den 22. november 1998 ble klubben chartret.

Fra distrikt under Danmark til egen Region Norge

Da Stavanger Y's Men's klubb ble chartret, ble klubben knyttet til et distrikt i Danmark siden det ikke var andre klubber i Norge.

Men allerede i 1960 ble Norge et eget distrikt under region Danmark/Norge fordi det da allerede var kommet til tre norske klubber.

Antallet klubber i Norge økte imidlertid raskt slik at klubbene ble delt inn i: Distrikt I og Distrikt II. Stavanger kom under Distrikt I, sammen med Oslo YMC. Allerede i 1967 var der kommet 4 distrikt i Norge. Men de hørte fremdeles til i region Danmark/Norge.

Fra 01. 04. 69 ble Norge egen region. Da var det i alt 11 klubber fordelt på 4 distrikter.

Og i 1971 økte antall distrikter til 5.

Fram til 01. 01. 85 hørte klubbene i Rogaland til i Bjørgvin distrikt. Men fra da av ble Rogaland eget distrikt med følgende klubber: Stavanger, Haugesund, St.Svithun og Stokka.

Vi tok avskjed med Bjørgvin under distriktskonferansen på Leirvik hotell på Stord den 28. 04. 1984.

 

Stavanger Y's Men's klubb

Stavanger Y’s Men’s klubb ble chartret den 22.11. 1958 med ca 20 medlemmer. De fleste av disse var tidligere ledere og aktive medlemmer av Ynglingen.

Det var foreningens sekretær den gang, Odd Anderson, som tok initiativ til klubben og ledet det forbedrende arbeidet.

Stavanger Y's Men's klubb har i alle år vært en ren mannsklubb. Men ved flere anledninger har en gjennom årene drøftet om en skulle åpne for kvinnelige medlemmer. Men det har det ikke blitt noe av da en har vært redd for at klubben ville endre karakter.

Klubben har gjennom årene holdt sine møter flere steder rundt i byen. Men etter at Ynglingen fikk nye lokaler på Lassa, har den holdt til her.

En periode var medlemstallet nesten 60, men de siste årene var medlemstallet sunket sterkt.

Klubben har gjennom årene drevet med en rekke forskjellige inntektsgivende tiltak. Men lengst har en drevet med juletresalg. Dette har gitt gode overskudd til Ynglingen. Juletresalget er nå overtatt av St.Svithun Y's Men's klubb.

I 2002 skjedde det noe interessant: En gruppe voksne medlemmer av Ynglingen, noen medlemmer av andre lokale klubber og noen andre interesserte gikk sammen og startet en ny klubb som gikk inn i Stavanger Y’s Men’s klubb.

Ved en høytidelig opptaklese den 20.11.02 ble ca 60 nye medlemmer tatt opp som medlemmer i Stavanger Y’s Men’s klubb. De nye medlemmene tok over ledelsen av klubben mens de eldre medlemmene dannet en gruppe for seg selv, innenfor den opprinnelige klubben. Leder for «Seniorgruppen» var den gamle klubbens president, Eivinn A. Enoksen. Han stod for opptakelsen av de nye medlemmene og utformet konseptet som førte til fornyelsen av klubben med 65 medlemmer. I 2008 hadde Stavanger Y’s Men’s klubb 80 medlemmer.

Klubben har nå både kvinelige og mannlige medlemmer.

Seniorgruppen inviterte også kvinner med på møtene. Etter noen år var tallet på medlemmer så få at de meldte seg ut av Stavanger Y’s Men’s klubbe og dannet en egen støttegruppe for Ynglingen. I jubileumsåret, 2018, er også denne lagt ned. Klubben har i 2018 68 medlemmer.

 

Stavanger St.Svithun Y's Men's klubb

Dette er en ren mannsklubb med røtter i Ynglingen i Stavanger. Da den ble chartret, den 16.04.1982 hadde medlemmene en klart lavere gjennomsnittsalder enn medlemmene i Stavanger Y's Men's klubb.

Klubben har basert sine tjenesteoppgaver på dugnadsinnsats av forskjellig slag i Ynglingen. Blant annet har klubben hatt det tekniske ansvaret for oppsetting og rydding i forbindelse med KFUM-kameratenes salgs-utstillinger av kunst to ganger i året. Klubben også tatt over ansvaret for salg av juletrær som Stavanger Y's Men's klubb tidligere har drevet. Også denne klubben har drøftet å åpne for kvinnelige medlemmer uten at det er ført med seg noen endringer hittil.

Klubben har 14 medlemmer i 2018.

 

Lassa Y's Men's klubb

Klubben ble chartret den 30.10.1992 samtidig med Bekkefaret YMC og har både kvinnelige og mannlige medlemmer. Klubben er den tredje som har sine røtter i Ynglingen i Stavanger. Initiativ til klubben ble tatt av kvinnelige medlemmer av Ynglingen og tidligere medlemmer av Stavanger Y's Men's klubb. Klubbens primære oppgave er å støtte Ynglingens barne- og ungdomsarbeid. Dette gjør en ved produsere ting til Ynglingens julemesse, være medarrangør av Ynglingens loppemarked, og delta i Ynglingens medlemsutlodning. Klubben har noen år hatt store inntekter ved kundeveiledning og passasjertelling for NSB.

Klubben har i jubileumsåret 2018 38 medlemmer.

I forbindelse med klubbens 20 års jubileum ga klubben ut et verdihefte som beskriver virksomheten. Dette finnes tilgjengelig på denne lenken.