kfum stavanger handball 240

Trener og oppmannsgodtgjørsel

Gode trener krefter er avgjørende for å kunne utvikle klubben sportslig.

Hovedregelen er foreldretrenere frem tom 12 år.  Fra 13 år, vil klubben via sportslig utvalg søke å finne kvalifiserte trener ressurser innenfor egne rekker, evt utvikle slike.

Hvis klubben ikke kan identifisere trenere med nødvendig kompetanse og/eller kapasitet internt, kan lagene i regionserien/seniorlag søke styret om støtte til å inngå personlig avtale for godtgjøring.  Slike avtaler må forelegges sportslig utvalg for uttalelse før saken fremmes til styret. 

Klubben godgjør trenere og oppmenn pr årlig som følger.

Gruppe

Kompensasjon

Trener for årsklassene t.o.m. 11 år.

Lagene får støtte fra klubben på kr. 2.500 til fordeling.

Trener årsklasse 12 

Lagene får støtte fra klubben på kr. 5.000 til fordeling.

Trener for årsklassene 13 år t.o.m. 19. år. (Bredde/A-serie) Lagene får støtte fra klubben på kr. 10.000 til fordeling.

Trener(e) for lag i regionserien og seniorlag.

Trenere kompenseres individuelt basert på søknad fra lag og anbefaling fra sportslig utvalg.

Oppmenn

Oppmenn gis en kompensasjon på kr. 500,- pr. sesong.

Trenerkompensasjon over kr.10.000 vil bli innberettet som lønn. Lagene er pliktig å innrapportere eventuelle individuelle treneravtaler over 10.000 til daglig leder før slike avtaler formaliseres.