kfum stavanger handball 240

Økonomi - generelt

KFUM Håndball baserer økonomistyringen på følgende prinsipper:

 • Klubben skal ha en solid økonomi og det skal ikke budsjetteres med underskudd
 • Klubben er avhengig av at medlemmene bidra til finansiering av klubbens aktivitet via dugnadsinnsats.
 • Klubben er utad økonomisk ansvarlig for lagenes aktivitet.
 • Alle lagene er internt ansvarlig for egne inntekter og kostnader.
 • Alle lagaktiviteter som er av uvanlig art eller som kan eksponere klubben økonomisk, skal fremlegges for styret for godkjenning
 • Klubbens overskuddslikviditet skal forvaltes med en lav risikoprofil.
 • KFUM Håndball kan ikke ta opp lån.

 

Regnskap

 • KFUM Håndball er regnskapspliktig og følger regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd
 • KFUM Håndball bruker regnskapssystemet Visma e-Accounting
 • KFUM Håndball og alle lagene bruker samme kontoplan

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Alle lag må innen den 15 januar ha ført sine transaksjoner og avstemt lag-regnskapet mot bank.

KFUM Håndballs årsregnskap skal inneholder resultat og balanse regnskap for hele KFUM Håndball spesifisert på klubb og lag, en balanseoversikt også spesifisert på klubb og lag. Ved årsavslutningen skal klubben og lagene sikre at inntekter og kostnader er riktig periodisert.

Evt. midler opptjent og øremerket spillere ifm dugnadsarbeid skal ikke inntektsføres av laget, men avsettes i regnskapet som kortsiktig gjeld.

Årsregnskapet signert av alle styrets medlemmer fremlegges på KFUM Håndballs årsmøte for godkjennelse. KFUM Håndball utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

 

Budsjett

For KFUM Håndball utarbeider økonomiansvarlig et budsjett basert på:

 • Innspill i fra daglig leder knyttet til deltakelse i seriespill og øvrige aktiviteter.
 • Innspill i fra dugnads og sponsoransvarlig om forventede dugnads og sponsorinntekter.
 • Innspill i fra sportslig utvalg og materialforvalter om innkjøp av drakter,  utstyr mm.

Budsjettet følger kalenderåret, og vedtas på KFUM Håndball sitt årsmøte. Styret følger opp budsjettet gjennom året.

I klubb-budsjettet inkluderes ikke aktivitetene styrt av de enkelte lagene. 

 

Dokumentasjon

Alle inntekter og kostnader skal dokumenteres. Laget er ansvarlig for å arkivere original-kvitteringer og skanne disse inn i klubbens økonomisystem.  Betalinger uten underliggende original kvitteringer  må dokumenteres ved bruk av klubbens standard skjema (se vedlegg) for

 • Kasseoppgjør ifm med arrangementer/kiosksalg
 • Reiseregninger
 • Dommerkostnader
 • Andre utgiftrefusjoner

Standard skjema skal signeres av oppmann.

 

Næringsdrivende eller ansatte

I de tilfellene KFUM Håndball eller lagene benytter selvstendig næringsdrivende, må det i hvert tilfelle vurderes for om å denne anses som næringsdrivende eller om betalingen anses som lønn fra KFUM Håndball.

Særskilt må det vurderes om den som yter tjenesten

 • - Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
 • - Har eget kontor
 • - Holder egne materialer
 • - Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • - Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
 • - Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
 • - Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • - Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som arbeidstaker. KFUM Håndball skal ikek selv ha ansatte, så slike forhold mp evt organiseres via Ynglingen. 

 

Utgiftsgodtgjørelse

Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.16) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig. Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.

KFUM Håndball registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse i regnskapssystemet og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Merverdiavgift

Noe av de inntektsgenerende aktiviteter som KFUM Håndball og lagene driver kan være avgiftspliktig (merverdiavgift). Dersom inntektene per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.16), beregner, rapporterer og innbetaler KFUM Håndball merverdiavgift. Grensen gjelder KFUM Håndball’s og lagenes samlede inntekter fra slike aktiviteter.

Økonomiansvarlig sammen med revisor må vurdere om aktivitetene kan være avgiftspliktige.

 

Internkontroll

Hver enkelt lag er ansvarlig for minst kvartalsvis å avstemme regnskapet mot bankkonto. Økonomiansvarlig vil sammen med oppmann gå gjennom lagets inn og utbetalinger ifm årsoppgjøret

 

Revisjon

KFUM Håndball har valgt følgende valgte revisor: Tore Aas

 

Kontrollkomitee

KFUM Håndball har ikke kontrollkomite.