kfum stavanger handball 240

KFUM Håndballs Lover

 

KFUM Håndballs Lover

Lov for KFUM Håndball, Stavanger, stiftet 28.04.2004

Opprinnelig vedtatt den 28.04.2004., med endring av paragraf 11, punkt 10 den 21.3.2018, og paragraf 2 ( nytt 4 avsnitt), paragraf 4 (første avsnitt),paragraf 11 ( avsnitt 1, punkt 10 og avsnitt 2 og 3) , paragraf 13 (avsnitt 1,  kulepunkt4), paragraf 16 ( 2 og 3 avsnitt utgår) og paragraf 17 ( nytt siste avsnitt) den 18.03.19

Godkjent av idrettsstyret den 20.3.2006 -1)

 

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alt idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogalandidrettskrets.

Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund.

Idrettslaget hører hjemme i Stavangerkommune, og er medlem av Stavanger Idrettsråd. -2)

Idrettslaget er medlem av Norges KFUK-KFUM igjennom Stavanger KFUK – KFUM, Ynglingen. Som medlem av Norges KFUK-KFUM, har idrettslagets aktivitet sin forankring i KFUK-KFUMs formål og I h.h.t. samarbeidsavtalen mellom Norges KFUK-KFUM og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè av 30.08.2018

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. -3)

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelse kan bil tatt opp som medlem. -4)

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag først kontingent er betalt.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte.

Alle endringer av medlemskontingenter skal behandles på årsmøte og framkomme i årsmøte protokollen.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. -5) Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

 • Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
 • Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet -6)

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. Når vedkommende selv er part i saken
 2. Når vedkommende er slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nære som søsken
 3. Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 4. Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold forligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende ha nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. -7)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalget, oppnevnte representanter og ansatte som ev avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, -8) direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke for årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøtet kan invitere andre personen og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøte kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøtet på nytt uken krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: -9)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) -10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. -11)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett. -11)
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. -12)
 10. foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
 12. 3 styremedlemmer -13)
 13. Øvrig valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
 14. 2 revisorer -14)
 15. Representanter til ting og møte i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 16. Valgkomite med leder og 2 medlemmer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. I grupper , råd eller utvalg som består av 3 medlemmer eller mer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøte

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger med enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valg som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det fortas så bundet omvalg mellom de øvrig kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
 2. Vedtak i styret i idrettslaget.
 3. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
 4. Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets eller KFUK-KFUM. ( i h.h.t. § 2 (3) i samarbeidsavtalen mellom Norges KFUK-KFUM og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè).

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Idrettslagets styre -15)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styre skal: -16)

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. forstå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. -17)
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. -18).

 

§ 16 Lovendring -19)

Lovendring kan bare fortas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitt stemmer.

§17 kan ikke endres.

Lovendring gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 17 Oppløsning -20)

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte 3 måneder senere. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte 3 måneder sendere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. -21)

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

NIF vil orientere idrettskretsene om at idrettskretsene ved oppløsning eller annet opphør av et idrettslag med medlemskap i KFUK-KFUM, skal tilstrebe at overskytende midler tilfaller andre idrettslag med medlemskap i NIF og KFUK-KFUM i den aktuelle kretsen; om så ikke finnes, til det idrettslag med medlemskap i NIF og KFUK – KFUM i en annen krets etter nærmere avtale med partene.I h.h.t. samarbeidsavtalen mellom Norges KFUK-KFUM og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè av 30.08.2018

 

 

Fotnoter:

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

2) Idrettslag kan bare være medlem av et idrettsråd. Hvis et idrettslag naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.  

3) Personlig medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

4) Når det står ‘kan bli tatt opp som medlem’ innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for men enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til a innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

6)Teksten i denne § kan erstattes med ‘for inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.’

7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens Kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendig enheter da laget eller ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.

12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalget i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og i varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelse § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: ‘Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.’ og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra c) endres til: ‘kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.’

15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer inne laget (det kan således ikke lovfestes at et ‘representantskap’ eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

16) Dette er et minimum av hvilket oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

18) Dette innebære bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egen styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. Andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

20) Jfr. NIFs lov § 2.16.

21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.