kfum stavanger handball 240

Driften av det enkelte lag - Hva betaler laget og hva dekkes av klubben

 

Type  Kommentar

Startkontingent NHF

Klubben dekker kostnader knyttet til påmelding til mini, aktivitets og øvrige seriespill til NHF Region SørVest.

Skulle lagene trekke seg etter at terminlisten er satt opp, må lagene selv dekke kostandene ved dette.

Cup/turneringsspill

Klubben dekker påmeldingsavgift til 3 turneringer ; Sandnes Sparebank cup, Kongeparken cup og Dyreparken cup. Alle andre utgifter til turneringer dekkes av lagene selv. 

Lag som pga alder ikke kan delta på en eller flere av disse turneringene, kan søke styret om midler til å delta på tilsvarende arrangementer.  Klubben dekker da tilsvarende beløp som påmeldingsavgiften på den "faste" turneringen laget ikke deltok på. 

For Dyreparken Cup dekker klubben kostnader med buss til og fra turneingen. I tillegg dekker klubben kostnadene for en felles samling for alle lagene fredag kveld. Lagene må selv dekke detakerkort og andre utgifter ifm turneringen. 

Kontingenter Klubben dekker kontingenten til KFUM Ynglingen og KFUM sentralt
Dommerkostnader Klubben betaler dommerkostnader for normalt seriespill via startkontingenten til NHF.

For mini og aktivitetsserie betales dommerkostnadene direkte av lagene. Klubben dekker også disse kostnadene, og standardisert dommerregning skal da benyttes.

Bøter og gebyrer Dersom lagene ikke møter sine forpliktelser i forhold til kamper, kan klubben blir ilagt gebyr og bøter fra håndballkretsen. Dersom klubben blir påført slike ekstra kostnader vil det enkelte lag bli belastet denne kostnaden
Omberammingskostnader Kostnader til omberamming av kamper dekkes av lagene.
Spillerutvikling  Klubben dekker kostnader til sone og talent-samlinger og tilsvarende i regi av regionen eller tiltak besluttet av sportslig utvalg.
Trener og dommer utvikling

Klubben dekker alle kostnader knyttet til kursing på vegne av lagene. Slik kursing skal være godkjent av sportslig utvalg på forhånd.

Klubben dekker årslisenen for klubbens dommere.

For dommere som dømmer på elite til 3. divisjons nivå dekker klubben egenandeler til dommersamlinger med inntil kr. 500,- pr.dommer pr. sesong. Utgiftene må dokumenteres.

Drakter

Klubben dekker følgende pr lag

  • En kampdrakt (trøye inkl. trykking av klubblogo) per spiller, Draktene  arves mellom lagene frem til lagene begynner å spille med klister. Det er derfor en betingelse at det ikke trykkes  spillernavn på draktene (For lag som i dag bruker t-shirts, vil kampdrakter for de som spiller i aktivitetserier bli kjøpt inn 2018.)
  • Den enkelte spiller dekker kostnaden for shorts, strømper og overtrekksdress.
  • For lag i regionserier /senior, dekker klubben også trøye til bortdrakten
  • Klubben dekker overtrekksdress/hettegenser til trenerne/oppmenn. (inntil 5 per lag).
  • Lagene kan skaffe sponsorinntekter med reklame på draktene. Slike avtaler/innkjøp må skje i samråd med materialforvalter, og i henhold til klubbens retningslinjer for sponsing.
Materiell

Klubben dekker

  • Håndballer for lag i mini og aktivitetsserien (øvrige lag bruker privat ball)
  • Tape, isposer og klister til felles bruk
  • Annet felles utstyr besluttet av sportslig utvalg
Reisekostnader

Spillerne dekker selv reiseutgiftene i seriekamper  i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjedal, Klepp, Time og Hå.

Reiseutgifter utenfor disse kommunene kompenseres av klubben etter regning for spillere, trenere og nødvendig antall sjåfører.  Det forutsettes at bilene fylles opp med spillere og ledere. Der hvor reisen foretas med privatbiler dekker klubben kjøregodtgjørelse, bompenger og eventuelt ferjebilletter. Kjøregodtgjørelsen er kr 1,50 kr/km. 

Klubben dekker ikke reisekostnader knyttet til turneringer.

Overnatting ifm regionale eller nasjonale serier

For lag som deltar i regionale eller nasjonale serier (BRING/LERØY) dekker klubben overnatting og bespisning med inntil kr. 300 pr døgn for opp til 16 spillere, 2 trenere, oppmann og evt ekstra sjåfører.

Hall-leie Tildelt hallkapasitet fordeles av sportslig utvalg basert på innspill fra oppmenn. Enkeltlags behov for mer hall-tid utover det som er tildelt av sportslig utvalg må betales av laget.
Premiering Klubben dekker kostnader knyttet til kulturbygging (e.g. Fair play), mini- og aktivitets turneringer og innsatspokaler.
Sosial støtte/Inkludering Lag kan søke klubben om støtte dersom familieøkonomi vanskeliggjør en spillers mulighet til å betale pålagte avgifter eller mulighet til å delta på felles arrangementer.
Oppstartsstøtte Klubben gir kr. 2.500 som oppstartskapital til nye lag. 
Annen støtte Lagene kan søke styret om dekning av utgifter som ikke er nevnt her. Slike søknader må være knyttet til spesifiserte sosiale eller sportslige prosjekter