kfum stavanger handball 240

Driften av det enkelte lag - Hva betaler laget og hva dekkes av klubben

 

Type  Kommentar

Startkontingent NHF

Klubben dekker kostnader knyttet til påmelding til mini, aktivitets og øvrige seriespill til NHF Region SørVest.

Skulle lagene trekke seg etter at terminlisten er satt opp, må lagene selv dekke kostandene ved dette.

Cup/turneringsspill

Klubben dekker påmeldingsavgift til 3 turneringer ; Sandnes Sparebank cup, Kongeparken cup og Dyreparken cup. Alle andre utgifter til turneringer dekkes av lagene selv. 

Lag som pga alder ikke kan delta på en eller flere av disse turneringene, kan søke styret om midler til å delta på tilsvarende arrangementer.  Klubben dekker da tilsvarende beløp som påmeldingsavgiften på den "faste" turneringen laget ikke deltok på. 

For Dyreparken Cup dekker klubben kostnader med buss til og fra turneingen. I tillegg dekker klubben kostnadene for en felles samling for alle lagene fredag kveld. Lagene må selv dekke detakerkort og andre utgifter ifm turneringen. 

Kontingenter Klubben dekker kontingenten til KFUM Ynglingen og KFUM sentralt
Dommerkostnader Klubben betaler dommerkostnader for normalt seriespill via startkontingenten til NHF.

For mini og aktivitetsserie betales dommerkostnadene direkte av lagene. Klubben dekker også disse kostnadene, og standardisert dommerregning skal da benyttes.

Bøter og gebyrer Dersom lagene ikke møter sine forpliktelser i forhold til kamper, kan klubben blir ilagt gebyr og bøter fra håndballkretsen. Dersom klubben blir påført slike ekstra kostnader vil det enkelte lag bli belastet denne kostnaden
Omberammingskostnader Kostnader til omberamming av kamper dekkes av lagene.
Spillerutvikling  Klubben dekker kostnader til sone og talent-samlinger og tilsvarende i regi av regionen eller tiltak besluttet av sportslig utvalg.
Trener og dommer utvikling

Klubben dekker alle kostnader knyttet til kursing på vegne av lagene. Slik kursing skal være godkjent av sportslig utvalg på forhånd.

Drakter

Klubben dekker følgende pr lag

 • For lag som spille i aktivitetsserien og høyere,en kampdrakt (trøye inkl. trykking av klubblogo) per spiller, Draktene  arves mellom lagene frem til lagene begynner å spille med klister. Det er derfor en betingelse at det ikke trykkes  spillernavn på draktene
 • For lag som ennå ikke spiller i aktivitetsserien dekker klubbenes t- skjorte med klubbens logo. T- skjortene arves mellom lagene.
 • Den enkelte spiller dekker kostnaden for shorts, strømper og overtrekksdress.
 • For lag i regionserier /senior, dekker klubben også en ekstra trøye til bortdrakten
 • Klubben dekker overtrekksdress/hettegenser til trenerne/oppmenn. (inntil 5 per lag).
 • Lagene kan skaffe sponsorinntekter med reklame på draktene. Slike avtaler/innkjøp må skje i samråd med materialforvalter, og i henhold til klubbens retningslinjer for sponsing.
Materiell

Klubben dekker

 • Håndballer for lag i mini og aktivitetsserien (øvrige lag bruker privat ball)
 • Tape, isposer og klister til felles bruk
 • Annet felles utstyr besluttet av sportslig utvalg
Reisekostnader

Spillerne dekker selv reiseutgiftene i seriekamper  i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjedal, Klepp, Time og Hå.

Reiseutgifter utenfor disse kommunene kompenseres av klubben etter regning for spillere, trenere og nødvendig antall sjåfører.  Det forutsettes at bilene fylles opp med spillere og ledere. Der hvor reisen foretas med privatbiler dekker klubben kjøregodtgjørelse, bompenger og eventuelt ferjebilletter. På lengre reiser (mer enn 20 mil) legges det til grunn 3 spillere og en leder/sjøfør per bil. Kjøregodtgjørelsen er kr 1,50 kr/km. 

Klubben dekker ikke reisekostnader knyttet til turneringer.

Overnatting ifm regionale serier

For lag som deltar i regionale serier dekker klubben overnatting og bespisning med inntil kr. 300 pr døgn for opp til 16 spillere, 2 trenere, oppmann og evt ekstra sjåfører.

Er det ikke mulig å rekke frem til kampstart på forsvarlig vis kampdagen, kan klubben også dekke overnatting før kampdag.

Evt. dekning av overnatting må godkjennes av klubben FØR reise.

Reising og overnatting ifm nasjonale serier Retningslinjer under oppdatering
Trenerstøtte Klubben bidrar til å dekke utgifter til trenere. som følger  http://www.ynglingen.no/index.php/handball-klubb-info/trener-og-oppmannsgodtgjorsel
Oppmannskompensasjon Klubben støtter lagene med kr. 500,- ifm oppmannskompensasjon.
Egne dommere

For dommer som tegner dommerkontrakt med klubben dekkes

 • Lisens til NHF
 • Dommerutstyr til en verdi av kr. 5000,- totalt over to år (tas ut som varer)
 • For dommer som dømmer på elite til 3.dv dekker klubben egenandeler ifm dommersamlinger med inntil kr. 500 per dommer per sesong.

Alle dommere er pliktig til å betale medlemskontingent til klubben.

Brytes kontrakten i kontraktsperidoden skal verdien av mottatt utstyr refunderes etter avtalte satser.  

Hall-leie Tildelt hallkapasitet fordeles av sportslig utvalg basert på innspill fra oppmenn. Enkeltlags behov for mer hall-tid utover det som er tildelt av sportslig utvalg må betales av laget.
Premiering Klubben dekker kostnader knyttet til kulturbygging (e.g. Fair play), mini- og aktivitets turneringer og innsatspokaler.
Sosial støtte/Inkludering Lag kan søke klubben om støtte dersom familieøkonomi vanskeliggjør en spillers mulighet til å betale pålagte avgifter eller mulighet til å delta på felles arrangementer.
Oppstartsstøtte Klubben gir kr. 2.500 som oppstartskapital til nye lag. 
Annen støtte Lagene kan søke styret om dekning av utgifter som ikke er nevnt her. Slike søknader må være knyttet til spesifiserte sosiale eller sportslige prosjekter